REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Biuro247.pl z 05.04.2018 r.

 

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.biuro247.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 3. Spółka Usługowa – Ambasadorzy Marek sp. z o.o.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.biuro247.pl;
 6. Usługa – usługi oferowane w sklepie internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy spółką usługową a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, lub z innym podmiotem przez pośrednictwo spółki usługowej.
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. e) zasady zawierania Umów sprzedaży przy pośrednictwie spółki usługowej,

2.4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółka usługowa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.biuro247.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Spółka usługowa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez spółkę usługową za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Spółki Usługowej.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Spółki Usługowej.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla spółki usługowej,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.biuro247.pl dokonać wyboru wybranych usług, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia,
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy,
 5. e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Spółką Usługową lub podmiotem trzecim przez pośrednictwo spółki usługowej Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail lub reprezentant spółki usługowej lub podmiotu trzeciego który był reprezentowany przez spółkę usługową, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail lub oświadczeniu w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej.

 

 1. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. W wypadku jeśli na stronie internetowej podane są inne stawki cena może nie obejmować podatku VAT oraz innych cen mających wpływ na wartość płatności.

5.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. a) przelewem na numer konta bankowego ustalonym przy zawieraniu umowy sprzedaży,
 2. b) płatnością w systemie,
 3. c) zapłata kartą płatniczą akceptowaną przez podmiot trzeci z którym zawarta została umowa lub z spółką usługową,

 

 1. Charakterystyka usług.

6.1 Główną działalnością spółki usługowej jest świadczenie usług pośrednictwa w zakresie sprzedaży usług biznesowych. W szczególności dotyczy to:

 • wynajęcia adresu rejestracyjnego,
 • wynajęcia adresu korespondencyjnego,
 • zakładania oraz sprzedaży spółek kapitałowych,
 • kompletowania dokumentów do założenia działalności oraz dofinansowań UE,
 • zakładania i prowadzenia firmy za granicą,
 • skanowania oraz obsługi poczty,
 • wyboru wirtualnego biuro dla działalności gospodarczej,
 • wyboru usługodawcy prowadzącego e-archiwum,
 • wyboru usługodawcy prowadzącego obsługę faksu,
 • wynajmu firmy prowadzącej obsługę telefoniczną,
 • wynajmu firmy prowadzącego obsługę call center,
 • wynajmu firmy świadczącej usługi help desk,
 • doradztwo w zakresie wynajmu biura,
 • doradztwo w zakresie wyboru przestrzeni coworkingowej,
 • doradztwo w zakresie wynajmu biurka na godziny,
 • doradztwo w wyborze sal konferencyjnych,
 • doradztwo w wyborze gabinetów na wynajem,
 • doradztwo w wyborze podmiotów świadczących usługi księgowe,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń i finansów,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczenia należności firmowych,
 • doradztwo w zakresie windykacji i faktoringu,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi budowy stron www oraz SEO,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi social media,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi marketingowe,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi hostingu i zarządzania domenami,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi dotyczące rejestracji w GIODO,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi produkcji oprogramowania,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi powiadomienia na mail oraz SMS,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi data center,
 • doradztwo w zakresie wyboru firm świadczących usługi prawnicze,

6.2. Usługi świadczone przez spółkę usługowa skierowane są głównie na pośrednictwo, a nie samoistne świadczenie usług przez spółkę usługową.

 

VII. Wymagania techniczne

7.1. W celu możliwości korzystania z usług www.biuro247.pl wymagane jest posiadanie sprzętu obsługującego przeglądarkę google chrome w wersji co najmniej 50.

7.2. W wypadku jeśli klient zawarł umowę ze stroną trzecią przez pośrednictwo spółki usługowej. Spółka usługowa nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu lub usługi wynikające z działań lub zaniechania strony trzeciej. Klient zawierając umowę ze stroną trzecią musi też spełniać wymagania techniczne postawione przez stronę trzecią w celu korzystania z ich produktu lub usługi.

VIII. Obowiązki klient

8.1 Klient zobowiązuje się do korzystania z portalu w sposób uczciwy i nie mający na celu oszustwa lub innych działań o charakterze bezprawnym zarówno w Polsca jak i poza jej granicami. W szczególności nie będzie wykorzystywał usług oferowanych na portalu w celu wyłudzania korzyści majątkowych, a także posługiwał się udostępnionym adresem w celu uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania.

8.2 Spółka usługowa oraz podmioty trzecie zastrzegają sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z klientem w przypadku kiedy występuje podejrzenie, że prowadzi on działalność niezgodną z praw lub uchybiającą standardom stosunków społęcznych.

 

 1. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy spółką usługową lub podmiotem trzecim a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy spółką usługową lub podmiotem trzecim a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółką usługową lub podmiotem trzecim.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 W innych sprawach nieuregulowanych przez przepisy regulaminu stosuje się postanowienia:

 • kodeks cywilny,
 • ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.